Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvurunun ne anlama geldiğini anlamak için öncelikle Anayasanın 148. maddesine odaklanmak gerekir. Herkes, Anayasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından, ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurabilir. Başvuruda bulunabilmek için
olağan kanun yollarının tüketilmiş olması şarttır. Bireysel başvuruda, kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlarda inceleme yapılamaz. 6216 Sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu Ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 45 nci ve 46 ncı maddelerinde ‘’bireysel başvuru hakkı’’ ve ‘’bireysel başvuru hakkına sahip olanlar’’ başlığı altında Bireysel Başvurunun genel hatları düzenlenmiştir. Buna göre;
Herkes, Anayasada güvence altına alınmış temel hak ve  özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve buna ek Türkiye’nin taraf olduğu protokoller kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından, ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurabilir.
İhlale neden olduğu ileri sürülen işlem, eylem ya da ihmal için kanunda öngörülmüş idari ve yargısal başvuru yollarının tamamının bireysel başvuru yapılmadan önce tüketilmiş olması gerekir.
Yasama işlemleri ile düzenleyici idari işlemler aleyhine doğrudan bireysel başvuru yapılamayacağı gibi Anayasa Mahkemesi kararları ile Anayasanın yargı denetimi dışında bıraktığı işlemler de bireysel başvurunun konusu olamaz.
Bireysel başvuru ancak ihlale yol açtığı ileri sürülen işlem, eylem ya da ihmal nedeniyle güncel ve kişisel bir hakkın doğrudan etkilenenler tarafından yapılabilir.
Kamu tüzel kişileri bireysel başvuru yapamaz. Özel hukuk tüzel kişileri sadece tüzel kişiliğe ait haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle bireysel başvuruda bulunabilir.
Yalnızca Türk vatandaşlarına tanınan haklarla ilgili olarak yabancılar bireysel başvuru yapamaz.’’ Anayasa Mahkemesi’ne başvuru hakkının bir iç hukuk yolu olduğunu hatırlatır, Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvurularınızda deneyimli, uzman hukukçularımızla destek vermekteyiz.
Anayasa Mahkemesi Bireysel  Başvuru Formu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu TBMM’de 26 yıl bekledikten sonra 7.4.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Geleceğin en iyi para birimi olarak nitelendirdiğimiz Kişisel Veriler, önemsenmesi gereken ve gelecek kuşak haklarında temel hak ve özgürlükler alanında çekirdek alan olarak en çok korunması gereken alandadır. Bu alanda Türkiye’de ilk çalışan ve iki kaynak kitap çıkaran bir ofis olarak Kişisel Verilerinizin işlenmesi, silinmesi, düzeltilmesi ve hukuka aykırı olarak ele geçirilmesinde uygulanacak yaptırımlar konusunda bilgi ve tecrübelerimizle her daim yanınızdayız.

Yılmaz &  Yağlı Hukuk Ofisi olarak Tıp hukuku alanınında ki sorunları derinlemesine incelemekte ve önem vermekteyiz. Özellikle malpraktis, hasta hakları, hekim hakları, tıp alanında kişisel verilerin açıklanması konularında hizmet vermekteyiz. Av. Sabire Sanem Yılmaz İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesince  düzenlenen ‘’İzmir Malpraktis ve Adli Tıp’’, İstanbul Barosu Sağlık Hukuku Merkezince düzenlenen ‘’Üreme Hakları’’ ve İstanbul Medeniyet Üniversitesince düzenlenen ‘’2. Uluslararası Tıp Hukuku Kongresi’’ ne panelist olarak katılmış ve Tıp Alanında Kişisel Verilerin Açıklanması Suçu konusunda sunum gerçekleştirmiştir.

Teknolojinin ilerlemesiyle insanlığa faydalı altyapılar kurulurken bir taraftan da yeni suç türleri ortaya çıkmaktadır. Bilişim, kişisel verilerin korunması siber güvenlik karşımıza yeni suçlarla mücadele eşiği getirmekte ve bu alana Türk Ceza Kanununun konuyla ilgili düzenlemeleri internet mevzuatı ve uluslar arası sözleşmeler farklı çözümler sunmaktadır.

5237 Sayılı Kanun ile düzenlenen Türk Ceza Kanunu ile kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemek amaçlanmıştır. Yılmaz & Yağlı Hukuk Bürosunca ceza muhakemesi süresince, ceza hukukunun temel ilkeleri ve insan hakları ile bağdaşır bir şekilde hukuki destek  verilmektedir. Av. Sabire Sanem YILMAZ ve Av. Zeliha YAĞLI Ceza Yargılamasında Uzlaştırma Sertifikasına sahip olup, aynı zamanda Adalet Bakanlığına bağlı uzlaştırmacılık görevini icra etmektedirler.

Gelişen teknoloji ile yapay zeka kavramı oluşmuş ve yaşamımızın bir parçası haline gelmiştir. Yapay zeka ile ortaya çıkan hukuksal ihtilaflar ve düzenlemeleri yakından takip etmekteyiz ve bu alanda çeşitli yazı ve makalelerimiz mevcuttur.

Bugün hemen hemen her sektörde bize hizmet eden yapay zeka, bazı sektörlerde insanın ortaya koyacağı işten daha mükemmel sonuçlar ortaya koyabiliyor. Örneğin data oluşturmak, evrakları düzgün bir şekilde arşivlemek, dizinlemek gibi. Bazen işlem seviyelerinin 2.4 saniyeyi bulduğunu gözlemliyoruz ki bir insanın evrakı bilgisayara tarayıp, analiz edip, raporlayıp, göndermesi bu kadar kısa bir zamanda mümkün değil. Bu nedenle şaşırtıcı bir şekilde şirketlerin başarı oranının artmasına yardımcı olan yapay zeka unsurları doğru bir şekilde öğrendikten sonra hata payı sıfır olarak çalışabiliyor. Burada insana hiç mi ihtiyaç yok diyorsanız, elbette var. Makina öğrenmesi aşaması çok önemli ve bu aşamayı da alanında yetkin ve uzman kişilerle aşıyoruz.
Türkiye yakın gelecekte yazılım konusunda daha önemli başarılara imza atabilir ve bu anlamda yazılım köyleri kurabilir. Önemli bir sanayi unsuru olan yapay zeka teknolojisi bizi diğer ülkelerle yarışan bir seviyeye getirebilir hatta biz bu konuda öncü olabiliriz. Bu anlamda ilkokul çağından itibaren eğitim çağındaki çocuklara teknoloji dersi konulmalı ve ilk etapta ilgilerinin uyandırılması sağlanmalıdır. Yazılım temiz, sürdürülebilir, dostane ve katma değeri yüksek bir alan olarak bizi çağırıyor. Gelecek şüphesiz insansı robotlarla birlikte yaşanacak. Şimdiden bu teknolojiye kulak kabartmak ve bilinmeyeni öğrenmek gerekiyor.Yılmaz & Yağlı bu anlamda da çalışmalarını sürdürmektedir.

Gayrimenkul hukuku oldukça geniş ve zor bir alandır. Gayrimenkul ve kira hukuku alanında yılların getirdiği deneyim ve çeşitli eğitimler ile sizlere danışmanlık ve hukuki destek vermekteyiz. Tahliye, tespit, izaleyi şuyu, tapu iptal ve tescil davaları, tahliye, kat mülkiyeti, ecrimisil, kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklı davalar başta olmak üzere hukuki hizmet vermekteyiz.

Uzun yıllar kadastro çalışmalarımızı ve bölgede keşif tecrübelerimizi, teknik ekip ile birlikte değerlendirerek ve raporlayarak en doğru sonuçlara ulaştık. Bölgede Kadastro alanında en deneyimli ofislerden biri olarak deneyimlerimizi sizlerle paylaşmak için bekliyoruz.

İş hukuku temel anlamda işçiler ve işverenler arasındaki ilişkiyi inceleyen ve düzenleyen hukuk dalıdır. Bunlarla birlikte iş yasası ve iş hukuku çerçevesinde toplu sözleşme, bireysel sözleşme, grev hakkı ve örgütlenme gibi pek çok alt başlık öne çıkmaktadır. 12/10/2017 tarihinde yürülüğe giren 7036 sayılı yasa ile iş davalarında arabuluculuk dava şartı haline gelmiştir. Yılmaz & Yağlı olarak arabuluculuk hizmetleri de sunmaktayız.

Aile Hukuku, Miras Hukuku ve Kişiler Hukuku  4721 sayılı Medeni Kanununda düzenlenmiştir. Aile ve Miras hukukunda Yargıtay içtihatları ve mevzuatlarda meydana gelen son değişiklikler tarafımızca yakından takip edilmekte ve müvekkillerimizin hak ve menfaatleri gözetilmektedir.Bu alanda güncel tüm eğitim çalışmalarına aktif katılım sağlanmış olup tecrübelerimizi sizlerle  paylaşmayı önemsiyoruz.

İdare hukukunda bir taraf devlet olduğundan ve işlemler kısıtlı sürelere tabi olduğundan gerçek ve tüzel kişiler mağdur olabilmektedir.Müvekkillerimizin idare hukukundan kaynaklı uyuşmazlıkları hak kayıplarına ve mağduriyetlerine mahal bırakmadan titizlikle takip edilmekte ve hukuki hizmet verilmektedir.

Marmara Üniversitesi’nde Prof.Dr. Ferit Hakan Baykal tarafından kurulan Deniz-Mer’in uzun süre çalışanlarından olan Sabire Sanem Yılmaz, Deniz Hukuku alanında üniversitede ve profesyonel iş yaşamında çalışmalar ve eğitim organizasyonları yapmış ve Aybay&Aybay Hukuk Bürosu’nda da stajla birlikte uzun süre çalışmıştır. Uzak yol kaptanı ve Deniz Hukukçusu Gündüz Aybay ile Deniz Kazaları konusunda ayrıntılı arşiv çalışmasına aktif olarak katılan Yılmaz, deneyimlerini Yılmaz&Yağlı Avukatlık Bürosu’nda paylaşmakta ve müvekkillerine bu alanda çözüm ortakları ile birlikte hizmet vermektedir.

Özellikle, Deniz İş Hukuku, Kaptan ve Donatanın sorumlulukları, Gemi Sicili, Gemi Mülkiyeti, Liman Hukuku ile ilgili deneyimlerimizle sizlere çözüm sunmaktayız.

bonus veren siteler